Rewolucyjne orzeczenie TSUE w zakresie produktów z zawartością CBD

3 sierpnia 2021
/ Klaudia Zadworna

Więcej dowiesz się tutaj – kliknij i bądź na bieżąco! (opis po kliknięciu)

 

19 listopada 2020r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok mający niebagatelną wagę dla branży handlu produkcją, zawierającą w swoim składzie CBD. Wspomnianemu orzeczeniu można przypisać dwojakie znaczenie. Po pierwsze, stwierdzono w nim, iż CBD nie stanowi środka odurzającego, co oznacza, że sprzedaż produktów zawierających CBD nie może być zabroniona przez organy państwowe poprzez powołanie się na przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

W jaki sposób TSUE ustosunkowało się do CBD?

 

Po wnikliwym zapoznaniu się z treścią orzeczenia można zauważyć postępy w zakresie uznania produktów spożywczych zawierających CBD za novel food, która to procedura ma na celu zbadanie szkodliwości wpływu na organizm człowieka produktów spożywczych zawierających CBD, poprzez zajęcie stanowiska, iż „Trybunał zauważył, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, którą koniecznie należy uwzględnić, w odróżnieniu od tetrahydrokannabinolu (powszechnie nazywanego „THC”), inny kannabinoid z konopi, CBD rozpatrywany w postępowaniu przed sądem krajowym, nie wydaje się mieć skutków psychotropowych ani skutków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego”.  Prawnicy z Kancelarii KHG zapoznali się zarówno z treścią wydanego przez Trybunał wyroku, jak też z opinią Rzecznika Generalnego wydaną w przedmiotowej sprawie.

 

Stanowisko Rzecznika Generalnego w analizowanej sprawie

 

W każdej sprawie rozważanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeszcze przed wydaniem wyroku dochodzi do zajęcia stanowiska co do treści przyszłego rozstrzygnięcia przez Rzecznika Generalnego, która to opinia bardzo często jest zbieżna z wydanym przez Trybunał orzeczeniem. Podobnie zdarzyło się w rozważanym w niniejszym artykule przypadku. Rzecznik Generalny w swojej opinii wskazał, iż

 

  • Chciałbym wreszcie zwrócić uwagę, że CBD nie jest uznawany za środek odurzający przez umowy międzynarodowe, których stronami są państwa członkowskie, a mianowicie jednolitą konwencję Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających, sporządzoną w Nowym Jorku w dniu 30 marca 1961 r., zmienioną protokołem z 1972 r. zmieniającym jednolitą konwencję z 1961 r. oraz konwencję Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych, sporządzoną w Wiedniu w dniu 21 lutego 1971 r.
  • Z uwag C.A., rządu greckiego i Komisji wynika również, że CBD mógłby zostać uznany za nową żywność w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2283. Złożono bowiem w tym celu wniosek do Komisji. Obecnie ów wniosek jest rozpatrywany. Gdyby CBD stanowił nową żywność w rozumieniu rozporządzenia 2015/2283, jego wprowadzenie na rynek powinno zostać poprzedzone wydaniem przez Komisję zezwolenia oraz wpisaniem do unijnego wykazu nowej żywności, w odniesieniu do której wydano zezwolenie, co jest możliwe wyłącznie, jeżeli żywność ta „nie stwarza, w oparciu o dostępne dowody naukowe, ryzyka dla zdrowia ludzkiego”
  • W niniejszej sprawie, po pierwsze, z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, że w świetle aktualnego stanu wiedzy naukowej CBD nie ma działania psychoaktywnego, …, że CBD nie jest objęty konwencją o substancjach psychotropowych. Po drugie, należy zauważyć, że Komisja kwestionuje twierdzenia rządu francuskiego, zgodnie z którymi istnieje ryzyko, iż olej CBD ma działania szkodliwe inne niż psychoaktywne.

 

Esencja wydanego przez Trybunał wyroku

 

Ze względu na obszerność wydanego orzeczenia, w niniejszym artykule zostają podane wyłącznie najważniejsze informacje. Esencją analizowanego wyroku są fragmenty:

 

  • Trybunał zauważył następnie, że przy definiowaniu pojęć „narkotyku” i „środka odurzającego” prawo Unii odsyła do dwóch konwencji Narodów Zjednoczonych: do konwencji o substancjach psychotropowych4 i do jednolitej konwencji o środkach odurzających. Otóż CBD nie został wymieniony w pierwszej konwencji, i, o ile literalna wykładnia drugiej konwencji mogłaby prowadzić do zaklasyfikowania go jako środka odurzającego, jako wyciągu z konopi, o tyle taka wykładnia byłaby sprzeczna z ogólnym duchem tej konwencji oraz z jej celem ochrony „zdrowia fizycznego i psychicznego ludzkości”. Trybunał zauważył, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, którą koniecznie należy uwzględnić, w odróżnieniu od tetrahydrokannabinolu (powszechnie nazywanego „THC”), inny kannabinoid z konopi, CBD rozpatrywany w postępowaniu przed sądem krajowym, nie wydaje się mieć skutków psychotropowych ani skutków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.
  • Należy jednak zauważyć, … , że wydaje się, iż CBD, którego dotyczy postępowanie główne, nie ma skutków psychotropowych ani szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego na podstawie dostępnych danych naukowych.
  • Wynika z tego, że CBD, którego dotyczy postępowanie główne, nie stanowi środka odurzającego w rozumieniu jednolitej konwencji.

 

Co oznacza takie podejście ze TSUE do sprawy?

 

Analizowane orzeczenie jest przykładem zapatrywań instytucji Unii Europejskiej w zakresie produkcji zawierającej CBD, zarówno z punktu widzenia odpowiedzialności karnej za obrót rzeczoną produkcją, jak też w zakresie przyszłego rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską co do produktów spożywczych z zawartością CBD, umieszczonych obecnie na liście novel food, jako takich, które nie mają szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego. Prawnicy z Kancelarii KHG śledzą na bieżąco wszystkie zmiany prawne w zakresie dopuszczalności obrotu na rynku produkcją z zawartością CBD oraz chętnie podejmą się prowadzenia spraw z tym związanych.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Prawo konopne (opis po kliknięciu)

 

Źródła:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2020 r. o sygn. C-663/18

Opinia Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva przedstawiona w dniu 14 maja 2020 r. Sprawa C-663/18

Autor: Klaudia Zadworna